№1 (49)

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ СӨЗ


ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ САРАПТАМАЛЫҚ-ШОЛУ ЗЕРТТЕУЛЕР

Қазақ тіліндегі синонимдердің реңктік уәжділігі

Бекбосынова, А.Х. Сұлтанова, А.

Торғай облысының рухани және қасиетті жерлері

Бекмагамбетов, Р.К., Кожамбердиев, С.

Қазақстан Республикасының этноконфессионалды даму тарихы

Бекмагамбетова, М.Ж., Бекмагамбетов, Р.К.

Қадағалау үрдісінің зерттелуіне қысқаша тарихи шолу

Быстрай, Е.Б, Сакаулова, А.С.

1880 жылдардың басындағы 1890 жылдардың соңындағы А.П. Чеховтың философиялық шығармаларындағы «ортақ идея» уәжінің ізденісі

Жаркова, В.И, Божко, Е.С.

Қазақстан Республикасының ұлттық қоры тұрақты дамудың негізі ретінде

Сартанова, Н.Т, Тобылов, К.Т.

«Графикалық сауаттылық» дефиниция мәні ою-өрнек құралдары арқылы қалыптастыру аспектісінде

Шумейко, Т.С., Рихтер, Т.В.

ЭМПИРИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

ЖОО оқу үрдісінде болашақ аудармашылардың сыни ойлауын дамыту

Рахматулина, А.Р.

ЖОО кәсіби даярлау үрдісінде болашақ педагог-психологтардың конфликтологиялық құзыреттіліктерін қалыптастыру мәселелері

Соколова, Н.А., Бисембаева, А.К.

ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Методика преподавания урока на тему «комплексонометрия» для студентов, обучающихся в полиязычных группах

Жұмағалиева, Б.М., Таурбаева, Г.О.

ESL әдістемесі билингвалды білім берудің аспектісі ретінде

Иванова, Е.С., Пауль, Л.Ю, Тюлюбаева, Г.С.

Сабақтан тыс жұмысты ұйымдастырудың әдістемесі: әдебиеттік өлкетанудағы жобалық әрекет

Матершова, А.И., Мальцева, Е.Ю.

Аналитикалық химия пәнінде «Гидролиз» тақырыбын протолиттік теория тұрғысынан оқыту

Мендалиева, Д.К, Құмарова, Н.Ж.

Көптілдік бөлімдерде білім алушы студенттерге арналған креативті тапсырмалар

Пауль, Л.Ю, Разуваева, М.В, Тауакелов, Ч.А.

ЖАС ЗЕРТТЕУШІЛЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ

Мектепке дейінгі жалпы білім беру стандартының соңғы талаптарына сәйкес балалардың құрастыру әрекетін дамытуды ұйымдастыруда және ерекше білім беруді талап ететін балаларды дамытуда LEGO құрастырмалы құралдарын пайдалану (ЕБТЕ)

Ахмедова, Р.П., Богданова, Т.В.

Студенттердің коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру

Италмасов, А.К., Утегенова, Б.М.

LM317 кернеу стабилизаторының негізінде реттелетін параметрлерлерімен жасақталған қуат көзін даярлау

Кобец, Т.С., Бурак, Д.В.

Жоба негізінде оқыту мұғалімнің кәсіби басымдылығы ретінде

Подавец, О.Д., Данилова, В.В.

І курс студенттерінің жоғары оқу орнындағы оқуға бейімделуінің кейбір мәселелері

Успанова, А.А., Утегенова, Б.М.

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» БАҒДАРЛАМАСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ

Латын әрпіне көшу – санаға серпіліс жасауға деген батыл бетбұрыс

Нұрмұхаметова, Қ.Т.

БІЗДІҢ АВТОРЛАР

АВТОРЛАРДЫҢ НАЗАРЫНА