№3 (51)

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ СӨЗ


ТЕОРИЯЛЫҚ ЖƏНЕ САРАПТАМАЛЫҚ-ШОЛУ ЗЕРТТЕУЛЕР

Қазіргі заманғы тарихнамалық дискурстағы субэтнос мəселесі

Əбіл, Е.А.

Домбыра аспабын үйренуші топпен меңгерудің маңызы

Амирхамзин, Н.К. Акбужурова, С.Ж., Есмаганбетова, Ш.К.

Бейнелеу өнері пəні болашақ мұғалімдерінің кəсіби- эстетикалық даярлықтарын қалыптастыру

Ордашева, М.Ж., Плохотенко, В.Н.

Толеранттылық: штамптар жəне шынайылық

Бондаренко, Ю.Я.

«Музыкалық білім беру» білім беру бағдарламасын құрастыру тəжірибесі

Cапиева, М.С., Кускадамова, К.С.

Мектеп мұғалімдерінің эмоционалды күйіп кетуінің алдын алу

Аканбаев Б.Н.

Иудаизм дінінің негізгі принциптері

Сайлаубай, А.Б.

Студенттердің қapым-қaтынac мəдениетін oқыту-тəpбиeлeу үpдiciндe тpeнинг apқылы қaлыптacтыpу

Уəли, Ə.І.

Бұқаралық ашық онлайн курстар – жоғары білім берудің мəселелері мен мүмкіндіктері

Монова-Желева, М., Желев, Я.

Қаржы теориясының дамуы

Даулетбай Г.Т., Даулетбаев Б.Т.

ЭМПИРИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

Ақмола облысындағы көші-қон процестерінің заманауи жағдайы

Баубекова, Г.К., Жолдыбек, М.А.

Мустафа кемаль акгюль, Нейрондық желілерді каскадтау

Баймухамедов, М.Ф., Еслямов, С. Г., Мустафа Кемаль Акгюль

1 курс студенттерінің физикалық денсаулығын бағалау

Ақанов, Ш.К.

Алкандардың түзілу жылуын есептеу арқылы бағалау

Важев, В.В.,Мунарбаева, Б.Г.,Важева, Н.В., Губенко, М.А., Ергалиева, Э.М.

ПƏНДЕРДІ ОҚЫТУ ƏДІСТЕМЕСІ ЖƏНЕ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Музыка пəн мұғалімінің педагогикалық техникасының дамуының кейбір аспектілері

Жакаева, С.А.Коченда, М.В.

Жалпы білім беретін мектептердің бастауыш сыныптарындағы бейнелеу өнері сабақтарында инновациялық технологияларды қолдану

Жусупова, Д.Ж, Шаймерден, Т.Ж.

«Оқушылардың бенелеу өнері сабақтарында қоршаған ортаны қорғау мəселесін шешу барысында рухани тəрбие беру»

Сапиев, А.С., Струнников, С.А., Рыжкова, Я.В.

Дене шынықтыру сабақтарында формативті бағалау əдістерін қолдану

Огиенко, И.В., Плетнева, А.Г.

ЖАС ЗЕРТТЕУШІЛЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ

Студенттердің жоо жағдайында өзін-өзі жетілдіру жəне ынталандыру тиімділігі

Уразов, Д.Б., Сейтжанов, Т.Б., Ибраева, Р.Г.

Балалардың ойын фольклоры

Бекбосынова, А.Х., Бақытханқызы, Н.

Қазақстанның іскерлік коммуникациясындағы гендерлік дискриминацияны болдырмау жолдары

Белозерская, Е.А., Исмагулова, Г.К.

Жеңіл атлетика құралдарымен 15-16 жастағы ауылдық оқушылардың жылдамдық қабілеттерін дамыту əдістемесіндегі стратегиялық əдіс

Мусабаева, И.С., Ковш, Н.А.

Сөз экологиясы

Жұмашев, М.Д., Сартаева, С.А.

Қаһармандық эпостардағы əйел жəне тұлпар образы

Бекбосынова, А.Х., Оңалбаева, К.Е.

Заманауи жастар мəдениеті жəне толеранттылық, келісім мен бірлік құндылықтары

Нурмагамбетова, Л.И., Сағидолла, Х.У.

Қaзaқcтaндaғы этнoмəдeни бipлecтiктepдiң жacтap қaнaтын қaлыптacтыpу жəнe инcтитутциoнaлдaндыpу

Тлеумурзин, А.А., Нурмагамбетова, Л.И.

Қостанай облысының туристік кластерін қалыптастыру болашағы

Карамурзина, Ж.М., Панияз, А.П.

Экскурсиялық туризмді дамыту факторы ретінде ҚМПИ шекара маңы аймағымен ЖОО арасындағы ынтымақтастық

Гурская, И.Ф., Колеснюк, Т.А.

Жанат əскербекқызы поэзиясындағы əйел болмысының жалғыздыққа ұмтылысы

Сейсембай, Г.А., Сексенбай, Ж.М.

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» БАҒДАРЛАМАСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы бойынша студенттердің музыкалық мəдениетінің қалыптасуы

Акбужурова, С.Ж., Амирхамзин, Н.К., Сержан-Абдрахманова, Ш.К.

Студенттердің елбасы Н.Назарбаевтың «Рухани жаңғыру» мақаласын қабылдауы

Данилова, В.В., Бермухаметова, А.А, Асанова, А.Б.

БІЗДІҢ АВТОРЛАР

АВТОРЛАРДЫҢ НАЗАРЫНА