№2 (58)

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ СӨЗ


ТАРИХ ТОЛҚЫНЫНДА

Əбу Насыр əл-Фарабидің тарих ғылымына қосқан үлесі

Балгабаева, Г.З., Анасова, А.Б.

Əл-Фарабидің ғылыми философиялық дүниетанымының қалыптасуы

Балгабаева, Г.З., Байгенжина, У.М.

Өшпестей із қалдырды мұраларың

Бисембаева, Ж.К., Акмырза, А.

Əл-Фарабидің музыкалық ілім мұралары

Есмаганбетова, Ш.К.

Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы өнеры

Мукалиева, Б.Х.

Ыбырай, Абай, Ахмет жəне Ата заң

Оспанұлы, С, Мырзағалиева, К.М.

Əбу Насыр əл-Фарабидің рухани мұрасы

Фазылова, А.А., Нұрмағамбетова, А.Қ.

ТЕОРИЯЛЫҚ ЖƏНЕ САРАПТАМАЛЫҚ-ШОЛУ ЗЕРТТЕУЛЕР

Шет тілдерін оқыту барысындағы лингвомəдениеттің орны мен рөлі

Иванова, Е.С., Бурмагина, Л.А., Рахметова, А.А.

Инклюзивті білім беру барысындағы мұғалімдер мен əр түрлі мамандардың функционалдық жауапкершілігі

Касымова, А.Г., Косжанова, А.Г.

Заманауи жетекшінің команда таңдау процесінің психологиялық аспектілері

Колдыбаев, С.А., Кинжибаева, А.С.

Сəкен Жүнісовтің «Жапандағы жалғыз үй» шығармасындағы теңеудің этнолингвистикалық сипаты

Қанапина, С.Ғ. Сабыржан, Н.С. Сакенова, С.С. Мақсұтова, М.Қ.

Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» повесіндегі синонимдердің қолданыс ерекшелігі

Қанапина, С.Ғ., Серикова, А.А., Косаева, А.Е., Куанышбаева, А.Б.

ЭМПИРИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

Федоров ауданындағы мал шаруашылығының заманауи дамуы

Баубекова, Г.К., Омарова, К.И.

Жəндіктердің түрлік тиістілігін анықтау үшін молекулалық-генетикалық əдістерді қолдану тəжірибесі – ДНҚ секвенирлеуге үлгілерді дайындау

Брагина, Т.М., Бобренко, М.А., Рулёва, М.М.

Студент жастардың жемқорлыққа қарсы мəдениетін қалыптастырудың əлеуметтік-психологиялық ерекшеліктері

Каирова, Б.К., Шанкилова, С.Е.

Қостанай облысы аумағындағы флористикалық жаңалықтар

Пережогин, Ю.В.

Объектілердің құрылымдық қасиеттері мен параметрлерін зерттеу үшін рентген өлшеулерінің нəтижелерін өңдеудің автоматтандырылған жүйесін пайдалану

Петраков, Д.С., Герасименко, Н.Н., Медетов, Н.А., Суюндуков, Р.А., Жиенбаева, А.А.

Когнитивті стильдерді ескере отырып, ересектердің шет тілін меңгеруінің психологиялық шарттары

Смаглий, Т.И., Кудрицкая, М.И., Силенко, Е.А.

Болашақ мұғалімдердің уақытша құзыреттілігін қалыптастыру моделін əзірлеу

Танаева, З.Р., Смаглий, Т.И., Петрушка, А.Ю.

ПƏНДЕРДІ ОҚЫТУ ƏДІСТЕМЕСІ ЖƏНЕ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Жарыс кезеңінде шорт-тректен біліктілігі жоғары спортшыларды даярлау ерекшеліктері

Агеева, С.В., Ребик, Е.В.

Педагогикалық білім беруде «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» пəнін оқыту əдістері

Ерсултанова, З.С., Цыганова, А.Д., Айтбенова, А.А.

Химиялық технологияларды оқыту кезінде ТжКБ білім алушыларының білімін критериалды бағалау əдісін қолдану

Чернявская, О.М., Лазебная, Ю.П.

ЖАС ЗЕРТТЕУШІЛЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ

Инклюзивті білім беру жүйесіндегі мұғалімнің кəсіби құзыреттілігі

Бегежанова, Р.К.

Спорттық іс-əрекеттегі мотивацияның көрінісі жəне оны қалыптастыру

Қалмағанбетова, Ж.Н., Аканов, Ш.К.

Алтыаяқты өрмекші-робот үшін қозғалыс алгоритмнің бөліктерін есептеу

Сабанова, Б.К., Иванова, И.В.


«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» БАҒДАРЛАМАСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ

Қазақ тілі мен əдебиеті сабақтарында «Рухани жаңғыру» бағыттарын іске асыру жолдары

Шолпанбаева, Г.А., Темирбаева, Д.М., Дмитриенко, Я.В.

МЕРЕЙТОЙЛЫҚ ҚҰТТЫҚТАУЛАР

БІЗДІҢ АВТОРЛАР

АВТОРЛАРДЫҢ НАЗАРЫНА